Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
POLITYKA STRONY Polityka strony Uwierzytelnieni użytkownicy

Podsumowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pełna polityka

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 5325.
 3. Przedmiotem przetwarzania są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, nazwa szkoły, adres szkoły.
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy AGH oraz inne upoważnione przez AGH osoby wykonujące czynności związane z obsługą kursu „Wirtualne Koło Logiczno-Matematyczne”.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji kursu „Wirtualne Koło Logiczno-Matematyczne”.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania kursu oraz po jego zakończeniu, nie dłużej niż do początku kolejnego roku szkolnego. Kopie dyplomów będą przechowywane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim za wyjątkiem, gdy obowiązek przekazania danych przez Administratora wynikać będzie z przepisów prawa.
 11. Podanie przez Ciebie danych określonych w pkt. 3 jest wymogiem niezbędnym uczestniczenia w kursie “Wirtualne Koło Logiczno-Matematyczne” i nie wymaga odrębnej zgody. Jest jednocześnie potwierdzeniem, że masz ukończone 13 lat.
 12.  „Wirtualne Koło Logiczno-Matematyczne” organizowane jest w oparciu o Zarządzenie Nr 3/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu organizacji innych form kształcenia w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Zarządzenie Nr 41/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji kursów dokształcających „Rok Zerowy”, które przystępując do zajęć "Wirtualnego Koła Logiczno-Matematycznego" akceptuję.